Spring til indhold

Vækst og beskæftigelse gennem investering i landbruget

Udvikling af landbruget er afgørende for såvel den økonomiske vækst som for fattigdomsreduktion i Burkina Faso

Burkina Faso er et landbrugsland, hvor 86 procent af befolkningen på den ene eller anden måde er beskæftiget i landbruget. Økonomisk overgås landbruget kun af minedriften, idet sektoren bidrager med 30% af BNP. De væsentligste produkter er bomuld, kødkvæg og forskellige kornsorter.
 
Landbruget er generelt kendetegnet ved lav produktivitet, ringe grad af forarbejdning og stort set ingen mekanisering, hvilket betyder at Burkina Faso går glip af væsentlig indtjening, og at potentialet for større afkast er betydeligt.

En væsentlig del af løsningen går gennem større investering i både mennesker og maskiner, og det er her, den danske støtte til sektoren gør sig gældende. Med et samlet dansk bidrag på 380 millioner kroner i perioden 2013-20 er målet at øge investeringerne og dermed produktiviteten.

Siden 2013 er støtten gået gennem Program for økonomisk vækst i landbrugssektoren i Burkina Faso, på fransk forkortet PCESA. Programmet er målrettet små- og mellemstore virksomheder og landbrugsorganisationer og filosofien er at skabe størst mulig værditilvækst i hele processen fra jord til bord, nogle gange omtalt som ’Stepping up’. Således fokuserer programmet ikke kun på at styrke produktionen, men også på opbevaring, transport, markedsføring og i særlig grad på forarbejdning.

Følg desuden vores resultater på OpenAid-hjemmesiden.

Mere om landbrugsprogrammet

Organisatorisk består programmet af to komponenter, der gennemføres i samarbejde med henholdsvis den private og den offentlige sektor. Støtten er målrettet fem værdikæder i fem regioner.

Den private sektor

Udover at forbedre adgangen til finansiering, sigter privatsektorkomponenten mod at styrke adgangen til teknisk- og finansiel rådgivning til virksomhederne. Desuden er der fokus på professionalisering af brancheorganisationerne, der skal sættes i stand til at rådgive og repræsentere de private virksomheder. Denne del af programmet gennemføres fra efteråret 2017 af en privat aktør. Indtil juni 2017 stod Maison de l'Entreprise du Burkina Faso for implementeringen.

Herudover, støttes to kommercielle banker, Coris Bank og Ecobank, for at imødekomme behovet for længerevarende kreditter. I samme forbindelse støtter Danmark en garantifond, SOFIGIB, der skal kompensere for mange landbrugsvirksomheders og kooperativers manglende mulighed for at stille garanti for lånene.

Den offentlige sektor

Gennem den offentlige sektor arbejdes der på at forbedre rammebetingelserne for en øget værditilvækst i landbrugsproduktionen. Blandt aktiviteterne er støtte til indførelse af kvalitetsnormer og -standarder, der skal styrke mulighederne for at afsætte produkterne uden for landets grænser. Programmet støtter desuden etablering af offentlig infrastruktur, der kan støtte op om de private aktører igennem hele værdikæden. Eksempler på infrastruktur er vaccinationsfaciliteter for kvæg, kvægmarkeder, slagtehaller, opbevaringsfaciliteter og forbedring af adgangsveje.

Fem værdikæder i fem regioner

Programmet tager udgangspunkt i fem udvalgte værdikæder; majs, vignabønner, kødkvæg, sheanødder og gummi arabicum. Disse er udvalgt ud fra hvordan de kan bidrage til at sikre fødevaresikkerhed, deres potentiale for at bidrage til national vækst bl.a. gennem eksport, jobskabelse, potentiale for indførsel af grønne teknologier, bidrag til at sikre stabilitet og sikkerhed samt involvering af kvinder og sårbare gruppe. Infrastrukturprojekterne er målrettet fem af Burkina Fasos 13 regioner. De fem regioner er: Sahel, Est, Centre-Est, Centre-Ouest og Nord, og er udvalgt på baggrund af deres betydning for værdikæderne og for at bygge videre på den kapacitet, der allerede eksisterer i regionerne.

 

 

Kontakt

Lærke Damsø-Jørgensen

E-mail: lardam@um.dk

 

Ignace Ouédraogo

E-mail: ignoue@um.dk

 

Fatoumata Idé

E-mail: fatide@um.dk