Spring til indhold

Danmark støtter menneskerettigheder og stabilitet

Gør din pligt: Kræv din ret

Retten til at sige, hvad man vil uden at blive forfulgt. Muligheden for at lægge sag an, hvis man er blevet offer for et voldeligt overfald eller en voldtægt. Retten til en retfærdig rettergang. Menneskelige forhold i fængslerne. Beskyttelse mod børnearbejde i minerne og andre overgreb mod mindreårige. Sikkerhed og tryghed for alle, og lige rettigheder for kvinder og for mænd. Det er nogle af de ting, Danmarks partnere arbejder for under programmet for menneskerettigheder og stabilitet.

For det første støtter vi regeringens arbejde med at styrke retsstatsprincipperne og med at sikre overholdelsen af menneskerettighederne. For det andet støtter vi politiet og andre sikkerhedsstyrker til at blive mere effektive ved fuldt ud at respektere menneskerettighederne og blive bedre til at samarbejde og kommunikere med de lokalsamfund, de arbejder i. Endelig støtter vi en række civilsamfundsorganisationer i deres arbejde for at fremmegrundlæggende menneskerettigheder ved at sikre, at almindelige borgere kan komme til orde og at magthaverne kan stilles til ansvar for deres gerninger.

Læs nedenfor om de tre områder Danmark arbejder indenfor.

Retsvæsen

De burkinske fængsler modtager regelmæssige besøg fra menneskerettighedsministeriet. Anledningen er de indsattes forhold: Får de mad og sæbe? Har de rimelige toiletforhold? Har de plads nok? Besøgene ender ofte med konkrete tiltag, som forbedrer forholdene. 

Netop forholdene i fængslerne er en af de anbefalinger, som Burkina Faso flere gange har modtaget gennem FN’s såkaldte Universelle Periodiske Bedømmelse (Universal Periodic Review, eller UPR), hvor FN’s medlemslande hvert fjerde år bedømmer hinandens menneskerettighedssituation og giver anbefalinger til forbedringer. Det gælder også for Burkina Faso, og det er bl.a. arbejdet med at implementere disse anbefalinger, som Danmark støtter. Ikke kun i fængslerne, men inden for en lang række områder med fokus på særligt udsatte grupper som kvinder og børn. Med disse anbefalinger implementeret gennem lovforbedringer og praktiske foranstaltninger vil de fattigste burkinere gradvis se deres forhold forbedret. Det vil også være nemmere for det lokale civilsamfund at overvåge, om menneskerettighederne bliver overholdt. Målet er at omfanget af overtrædelser af menneskerettighederne vil falde fremover og vil blive afspejlet i FN’s menneskerettighedsråds kommende bedømmelser af Burkina Faso.

Sikkerhed

Gennem støtten til politi og gendarmeri er målet at øge sikkerhedsstyrkernes tilstedeværelse i sårbare dele af landet og at øge befolkningens tillid til sikkerhedsstyrkerne.

Støtten bidrager til at uddanne politi og gendarmer i menneskerettigheder og i at samarbejde med lokalbefolkningerne. Det forventes, at støtten på sigt vil forbedre tilliden til sikkerhedsstyrkerne og dermed også til staten, hvilket kan bidrage til at forbedre opklaringsarbejdet i forbindelse med aktiviteter, der kan true sikkerheden. Konkret ydes der bl.a. støtte til etablering af lokale sikkerhedsråd, som kan fungere som et bindeled mellem befolkningen og sikkerhedsstyrkerne. Der ydes også støtte til at sikkerhedsstyrkernes kommunikation med borgerne i al almindelighed forbedres, herunder til Åben Hus arrangementer hos sikkerhedsstyrkerne, og til nødvendigt udstyr som solpaneler til el-produktion, computere, og køretøjer, der kan gøre sikkerhedsstyrkerne mere effektive i deres arbejde

Denne del af programmet fokuserer på 3 regioner, Est, Nord og Sahel, som grænser op imod Mali og/eller Niger. Støtten bidrager derfor til at sikre, at Burkina Faso kan blive bedre til rustet til at modstå trusler fra terroristgrupperinger i Mali og Niger.

Civilsamfundet

Da den burkinske befolkning i 2014 gik på gaden i meget stort tal var det med et håb om at ændre den måde, landet ledes på. Det var for at udtrykke utilfredshed og for at få indflydelse. Forud for demonstrationerne lå et årelangt arbejde med at kæmpe for den frie presse, for retten til at vælge politiske ledere og for et retfærdigt og velfungerende retssystem. Denne kamp blev ført at en række utrættelige organisationer, der på hver deres måde har kæmpet for alle burkineres rettigheder og for god regeringsførelse. Det er en række af disse organisationer, Danmark har støttet gennem en længere årrække.

Særligt syv organisationer har modtaget støtte fra Danmark: Center for Demokratisk Regeringsførelse (CGD), Pressecentret Nobert Zongo (CNP-NZ), Den Burkinske bevægelse for menneskerettigheder (MBDHP), Foreningen Semfilms, Foreningen af kvindelige jurister (AFJB), anti-korruptionsnetværket RENLAC og informationscentret for budgetgennemsigtighed (CIFOEB).

Organisationerne har en høj troværdighed blandt befolkningen, og deres arbejde har haft en markant og positiv indvirkning på udviklingen inden for menneskerettighedsområdet i landet. Danmarks støtte har bidraget væsentligt til denne positive udvikling, og Danmark fortsætter med at støtte disse organisationer. For at give organisationerne den størst mulige gennemslagskraft gives støtten ikke til et konkret projekt, men til gennemførelsen af deres årsplaner, der alle handler om at fremme demokrati og opfyldelsen af menneskerettighederne for Burkina Fasos svageste.

Danmark vil som noget nyt også yde støtte til mindre civilsamfundsorganisationer, der kan søge om midler til menneskerettighedsprojekter med særligt fokus på inddragelse af unge. Der gives endvidere støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder med at øge den sociale sammenhængskraft i de regioner, som er særligt sårbare overfor radikalisering og voldelig ekstremisme.

Vi vil også støtte civilsamfundsorganisationer og nationale institutioner, der beskæftiger sig med retten til vand, som et modstykke til Danmarks støtte til den offentlige vandforsyning i Burkina Faso.

Endelig yder Danmark også støtte til en fælles donorfond der støtter ligestilling og kvinders rettigheder.

Oxfam-Ibis har ansvaret for administration af støtten til civilsamfundet, og for at styrke kapaciteten i de burkinske civilsamfundsorganisationer.

Download

Kontakt

Anne-Catherine Legendre

E-mail: annleg@um.dk

 

Dorothée Batiga

E-mail: dorbat@um.dk

 

Lucien Ouedraogo

E-mail: lucoue@um.dk