Spring til indhold

Vækst og beskæftigelse gennem investering i landbruget

Landbrug spiller en væsentlig rolle i Burkina Faso og udvikling af landbruget er afgørende for såvel den økonomiske vækst generelt som for fattigdomsreduktion mere specifikt. På grund af lav grad af investering lider landbruget af lav produktivitet både i produktionen og forarbejdningen. Derfor arbejder det danskstøttede landbrugsprogram sammen med virksomheder, banker og staten for at tiltrække investeringer og gøre erhvervet mere produktivt.

Burkina Faso er et landbrugsland, hvor 86 procent af befolkningen på den ene eller anden måde er beskæftiget i landbruget. Økonomisk overgås landbruget kun af minedriften, idet sektoren bidrager med 30% af BNP. De væsentligste produkter er bomuld, kødkvæg og forskellige kornsorter.
 
Landbruget er generelt kendetegnet ved lav produktivitet, ringe grad af forarbejdning og stort set ingen mekanisering, hvilket betyder at Burkina Faso går glip af væsentlig indtjening, og at potentialet for større afkast er betydeligt.

En væsentlig del af løsningen går gennem større investering i både mennesker og maskiner, og det er her, den danske støtte til sektoren gør sig gældende. Med et samlet dansk bidrag på 380 millioner kroner i perioden 2013-20 er målet at øge investeringerne og dermed produktiviteten.

Siden 2013 er støtten gået gennem Program for økonomisk vækst i landbrugssektoren i Burkina Faso, på fransk forkortet PCESA. Programmet er målrettet små- og mellemstore virksomheder og landbrugsorganisationer og filosofien er at skabe størst mulig værditilvækst i hele processen fra jord til bord, nogle gange omtalt som ’Stepping up’. Således fokuserer programmet ikke kun på at styrke produktionen, men også på opbevaring, transport, markedsføring og i særlig grad på forarbejdning.

Følg desuden vores resultater på OpenAid-hjemmesiden.

Mere om landbrugsprogrammet

Organisatorisk består programmet af to komponenter, der gennemføres i samarbejde med henholdsvis den private og den offentlige sektor. Støtten er målrettet fem værdikæder i fem regioner.

Den private sektor

Udover at forbedre adgangen til finansiering, sigter privatsektorkomponenten mod at styrke adgangen til teknisk- og finansiel rådgivning til virksomhederne. Desuden er der fokus på professionalisering af brancheorganisationerne, der skal sættes i stand til at rådgive og repræsentere de private virksomheder. Denne del af programmet gennemføres indtil juni 2017 af Maison de l'Entreprise. Derefter vil en privat aktør stå for implementeringen.

Herudover, støttes to banker, Coris Bank og Ecobank, i deres finansiel rådgivning og lån til landbrugsvirksomheder, så behovet for længerevarende kreditter kan imødekommes. I samme forbindelse støtter Danmark en garantifond, SOFIGIB, der skal kompensere for mange landbrugsvirksomheders og kooperativers manglende mulighed for at stille garanti for lånene.

Den offentlige sektor

Gennem den offentlige sektor arbejdes der på at forbedre rammebetingelserne for en øget værditilvækst i landbrugsproduktionen. Blandt aktiviteterne er støtte til indførelse af kvalitetsnormer og -standarder, der skal styrke mulighederne for at afsætte produkterne uden for landets grænser. Programmet støtter desuden etablering af offentlig infrastruktur, der kan støtte op om de private aktører igennem hele værdikæden. Eksempler på infrastruktur er vaccinationsfaciliteter for kvæg, kvægmarkeder, slagtehaller, opbevaringsfaciliteter og forbedring af adgangsveje.

Fem værdikæder i fem regioner

Programmet tager udgangspunkt i at støtte fem udvalgte værdikæder; majs, vignabønner, kødkvæg, sheanødder og gummi arabicum. Disse er udvalgt ud fra hvordan de kan bidrage til at sikre fødevaresikkerhed, deres potentiale for at bidrage til national vækst bl.a. gennem eksport, jobskabelse, potentiale for indførsel af grønne teknologier, bidrag til at sikre stabilitet og sikkerhed samt involvering af kvinder og sårbare gruppe. Såvel rådgivningstjenesterne, som infrastrukturprojekterne, er målrettet fem af Burkina Fasos 13 regioner. De fem regioner er; Sahel, Est, Centre-Est, Centre-Ouest og Nord, og er udvalgt på baggrund af deres betydning for værdikæderne og for at bygge videre på den kapacitet, der allerede eksisterer i regionerne. Herudover støttes forarbejdningsindustrien i Ouagadougou og Bobo-Dioulasso.

Burkina Faso er et landbrugsland hvor 86 procent af befolkningen, på den ene eller anden måde, er beskæftiget i landbruget. Kun overgået af minedriften, står landbruget som den største bidragsyder til landets BNP med mere end 30 procent. Burkina Faso er blandt de største bomuldsproducenter i Afrika, og har bomuld som den væsentligste landbrugseksportvare. Kødkvæg, som støttes af det danske program, er den anden væsentligste vare for landbrugssektoren. Desværre er landbrugsproduktionen generelt karakteriseret ved lavt udbytte, en lav grad af mekanisering og en minimal forarbejdning af produkterne. Konsekvensen er, at landet tjener mindre på dets landbrugsproduktion, end det ville gøre ved en større grad af effektivitet, og øget værditilførsel i forarbejdningsprocessen. Samtidig er landbrugssektoren under påvirkning af klimaforandringer, som betyder både ekstrem tørke og kraftige regnskyl. Det er forhold som landbruget skal tilpasse sig, for at styrke evnen til at brødføde befolkningen, også i de svære år.

Den danske landbrugsstøtte i Burkina Faso startede i 1992. Siden 2013 er støtten gået via Program for Økonomisk Vækst i Landbrugssektoren i Burkina Faso, PCESA. Programmet er rammen om et samarbejde med den burkinske stat og Maison de l’Entreprise, som er en privat institution, der støtter og rådgiver privatsektoren i Burkina Faso. Programmet løber frem til 2018, og har et budget på 380 mio. DKK.

Program for Økonomisk Vækst i Landbrugssektoren i Burkina Faso

Med udgangspunkt i Burkina Fasos overordnede udviklingsstrategi 2010-2015 (SCADD) og det nationale landbrugsprogram (PNSR) er målet at reducere fattigdom, understøtte en grøn økonomisk vækst og beskæftigelse gennem forbedret konkurrenceevne og produktivitet i den private sektor. Med udgangspunkt i tidligere erfaringer, er programmet målrettet små- og mellemstore virksomheder og landbrugsorganisationer. Programmets filosofi er at skabe størst mulig værditilvækst i hele processen fra jord til bord. Således fokuserer programmet ikke kun på at styrke produktionen, men også på opbevaring, transport, markedsføring og i særlig grad på forarbejdning.

Programmet består af to komponenter, der gennemføres i samarbejde med henholdsvis den private- og den offentlige sektor.

Følg vores resultater på OpenAid-hjemmesiden.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Den private sektor

Udover at forbedre adgangen til finansiering, sigter privatsektorkomponenten mod at styrke adgangen til teknisk- og finansiel rådgivning til virksomhederne. Desuden er der fokus på professionalisering af brancheorganisationerne, der skal sættes i stand til at rådgive og repræsentere de private virksomheder. Denne del af programmet gennemføres af Maison de l'Entreprise.

Herudover, støttes to banker, Coris Bank og Ecobank, i at opbygge deres kapacitet til at yde finansiel rådgivning og lån til landbrugsvirksomheder, så behovet for længerevarende kreditter til investeringer kan imødekommes. I samme forbindelse støtter Danmark en garantifond, der skal kompensere for mange landbrugsvirksomheders og kooperativers manglende mulighed for at stille garanti for lånene. For at tilskynde anvendelsen af miljøvenlige teknologier er der i programmet afsat midler til at støtte grønne investeringer.

Den offentlige sektor

Gennem den offentlige sektor arbejdes der på at forbedre rammebetingelserne for en øget værditilvækst i landbrugsproduktionen. Blandt aktiviteterne er støtte til indførelse af kvalitetsnormer og -standarder, der skal styrke mulighederne for at afsætte produkterne uden for landets grænser. Programmet støtter desuden etablering af offentlig infrastruktur, der kan støtte op om de private aktører igennem hele værdikæden. Eksempler på infrastruktur er vaccinationsfaciliteter for kvæg, kvægmarkeder, slagtehaller, opbevaringsfaciliteter, forbedring af adgangsveje m.v.

Foruden de ovennævnte aktiviteter, der på forskellig vis bidrager til at styrke værdikæderne fra jord til bord, støttes Burkina Fasos videreudvikling af det nationale landbrugsprogram, PNSR. Formålet er at sikre, at PNSR kan fungere som overordnet strategisk ramme for de mange landbrugsudviklings- og fødevaresikkerhedsprogrammer i Burkina Faso, samt at PNSR kan være rammen om den løbende monitorering af disse.

Fem værdikæder i fem regioner

Programmet tager udgangspunkt i at støtte fem udvalgte værdikæder; majs, vignabønner, kødkvæg, sheanødder og gummi arabicum. Disse er udvalgt ud fra hvordan de kan bidrage til at sikre fødevaresikkerhed, deres potentiale for at bidrage til national vækst bl.a. gennem eksport, jobskabelse, potentiale for indførsel af grønne teknologier, bidrag til at sikre stabilitet og sikkerhed samt involvering af kvinder og sårbare gruppe. Såvel rådgivningstjenesterne, som infrastrukturprojekterne, er målrettet fem af Burkina Fasos 13 regioner. De fem regioner er; Sahel, Est, Centre-Est, Centre-Ouest og Nord, og er udvalgt på baggrund af deres betydning for værdikæderne og for at bygge videre på den kapacitet, der allerede eksisterer i regionerne. Herudover, støttes forarbejdningsindustrien i Ouagadougou og Bobo-Dioulasso.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

 

 

Kontakt

Ole Dahl Rasmussen

E-mail: oleras@um.dk

 

Ignace Ouédraogo

E-mail: ignoue@um.dk

 

Fatoumata Idé

E-mail: fatide@um.dk