Spring til indhold

Gør din pligt: Kræv din ret. Danmarks støtte til menneskerettigheder og demokrati.

Retten til at sige, hvad man vil uden at blive forfulgt. Muligheden for at lægge sag an, hvis man er blevet offer for et voldeligt overfald eller en voldtægt. Menneskelige forhold i fængslerne. Det er nogle af de ting, Danmarks partnere arbejder for under programmet for menneskerettigheder og demokrati.

Konkret har Danmark siden 1990erne støttet arbejdet med grundlæggende rettigheder i Burkina Faso. Det nuværende program løber til foråret 2016 og dækker over tre områder. For det første støtter vi regeringens arbejde med at sikre overholdelsen af menneskerettighederne på et generelt plan.  For det andet støtter vi tiltag hos politiet, der går ud på at opnå et bedre samarbejde og en bedre kommunikation med lokalsamfundene. Endelig støtter vi en række civilsamfundsorganisationer i deres arbejde for at sikre grundlæggende menneskerettigheder, blandt andet ytringsfrihed, politiske friheder og retten til en retfærdig rettergang.

Der gives altså støtte til både ministerier og til civilsamfundsorganisationer. I de tilfælde, hvor vi støtter ministerierne, følger vores støtte de nationale strategier på områderne. For at sikre koordinering støtter vi desuden i flere tilfælde sammen med andre donorer. Udover de tre områder, menneskerettigheder, politi og sikkerhed og civilsamfundet, støttes præsident- og parlamentsvalget i 2015 specifikt med samlet 12 millioner kroner, 6 millioner til civilsamfundet og 6 millioner til konkret afholdelse af valget.  

Læs nedenfor om de fire områder som Danmark arbejder indenfor;

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Menneskerettigheder

To gange om året modtager de burkinske fængsler besøg fra menneskerettighedsministeriet. Anledningen er de indsattes forhold: Får de mad og sæbe? Har de rimelige toiletforhold? Har de plads nok? Besøgene ender ofte med konkrete tiltag, som forbedrer forholdene. 

Netop forholdene i fængslerne er en af de anbefalinger, som Burkina Faso flere gange har modtaget gennem FN’s såkaldte Universelle Periodiske Bedømmelse (Universal Periodic Review, eller UPR), hvor alle verdens lande hvert fjerde år bedømmer hinandens menneskerettighedssituation og giver anbefalinger til forbedringer. Det gælder også for Burkina Faso, og det er arbejdet med at implementere disse anbefalinger, som Danmark støtter. Ikke kun i fængslerne, men inden for en lang række områder. Med disse anbefalinger implementeret i burkinsk lovgivning og i den daglige praksis vil de fattigste burkinere se deres forhold markant forbedret. Det vil også være nemmere for det lokale civilsamfund at overvåge om menneskerettighederne bliver overholdt. Målet er selvfølgelig at antallet af overtrædelser af netop menneskerettighederne vil falde fremover. Konkret skal Burkina Faso ifølge aftalen med Danmark have implementeret anbefalingerne inden næste bedømmelse finder sted i 2017. Det overvåges af FN’s menneskerettighedsråd.

Politi og sikkerhed

Gennem støtten til politiet er målet at øge politiets tilstedeværelse og at skabe tillid til politiet fra befolkningens side. Ud af Burkina Fasos 350 kommuner er de 156 fuldstændig uden politi- eller sikkerhedsvæsenets tilstedeværelse. Der hvor de er tilstede, har befolkningen generelt lav tiltro til politiet.

Støtten bidrager til at uddanne politiet i at samarbejde med lokalbefolkningerne, hvilket på sigt vil forbedre tilliden og lette arbejdet. Konkret vil der blandt andet være tale om at etablere og uddanne lokale sikkerhedsråd, som kan fungere som et bindeled mellem befolkningen og politiet. Denne del af programmet fokuserer den nordlige Sahelregion, som grænser op imod Mali, og derfor vil et forbedret politi også bidrage til at sikre grænserne mod Mali.

Civilsamfundet

Da den burkinske befolkning i 2014 gik på gaden i meget stort tal var det med et håb om at ændre den måde, landet ledes på. Det var for at udtrykke utilfredshed og for at få indflydelse. Forud for demonstrationerne lå et årelangt arbejde med at kæmpe for den frie presse, for retten til at vælge de politiske ledere og for et retfærdigt og velfungerende retssystem.
Denne kamp blev ført at en række utrættelige organisationer, der på hver deres måde har kæmpet for alle burkineres rettigheder. Det er en række af disse organisationer, Danmark har støttet gennem en længere årrække.

Særligt fem organisationer har modtaget støtte fra Danmark: Foreningen for Kvindelige Advokater i Burkina Faso (AFJ-BF), Center for Demokratisk Regeringsførelse (CGD), Pressecentret Nobert Zongo (CNP-NZ), Den Burkinske bevægelse for menneskerettigheder (MBDHP) og Foreningen Semfilms. Organisationerne har en høj troværdighed blandt befolkningen, og deres arbejde har haft en positiv indvirkning på udviklingen indenfor menneskerettighedsområdet i landet. Dette skyldes til dels den danske støtte til organisationerne.
For at give organisationerne den størst mulige gennemslagskraft gives støtten ikke til et konkret projekt, men til realiseringen af deres årsplaner, der dog alle handler om at fremme opfyldelsen af menneskerettighederne for Burkina Fasos svageste og som skal godkendes af den danske ambassade.

Decentralisation

Burkina Faso har igennem flere år arbejdet med at implementere en ambitiøs decentraliseringsplan, i den forbindelse afholdte 13 regioner og 351 kommuner de første kommunalvalg i april 2006. Dog er det ofte et problem at regionerne og kommunerne hverken har ressourcer eller kapaciteten til at yde den rette hjælp til deres borgere.

I det nuværende program fra 2008-2015 støtter Danmark, via det burkinske Ministerie for Decentralisation, en række aktiviteter som arbejder for at promovere decentraliseringsprocessen. Dette sker blandt andet via støtte til ateliers, skrive- og læseprogrammer og teknisk bistand for at forbedre administrationen på regionalt, såvel som på kommunalt niveau. Ligeledes støttes også udarbejdelse af udviklingsplaner for regioner og kommuner, oversættelse af love til de lokale sprog samt udfærdigelse af informationsmateriale om decentraliseringsprocessen. Endvidere støtter Danmark gennemførelsen af informationskampagner på tværs af forskellige radiokanaler samt implementeringen af et udbygget finanssystem som har til formål at sikre overførslen af økonomiske ressourcer og personale til regionerne og kommunerne.

Som en sidste del af Danmarks støtte, rådgiver en dansk konsulent Ministeriet for Decentralisation med henblik på at styrke den kommunale administration og ledelse.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt

Ole Dahl Rasmussen

E-mail: oleras@um.dk

 

Dorothée Batiga

E-mail: dorbat@um.dk

 

Pamoussa Compaoré

E-mail: pancom@um.dk