Spring til indhold

Invitation til ansøgning om Børnenes U-landskalenderprojekt i 2018

22.12.2016  11:18
Hvor skal Børnenes U-landskalender hen i 2018? Har din organisation en god idé til et projekt for børn i et udviklingsland eller i et område, hvor der gives nærområdebistand, så send os en interessetilkendegivelse. Overskuddet fra salget af U-landskalenderen 2018 vil gå til det udvalgte projekt.

Hvad er Børnenes U-landskalender?
Børnenes U-landskalender er et samarbejde mellem DR og Danida. Når danske børn eller deres forældre op til jul køber U-lands¬kalenderen, går overskuddet fra salget til et projekt for børn administreret af en dansk folkelig organisation i et udviklingsland, herunder også projekter i eller omkring lande, der er ramt af konflikt (nærområde).

DR producerer film fra landet, og Danida udgiver et undervisningsmateriale til indskolingen i tilknytning til U-landskalenderprojektet. Undervisningsmaterialet er centreret om en skønlitterær børnebog, som tager udgangspunkt i børneliv i årets land, samt om et omfattende webbaseret undervisningsunivers.

Fortællingen om temaet i U-landskalenderprojektet og organisationen bag bliver derved en del af kommunikationsindsatsen, idet det både indgår i DR-filmene, i undervisningsmaterialet og i markedsføringen af U-landskalenderen.

Se: www.u-landskalender.dk

Hvem kan søge og hvordan?
Alle danske folkelige organisationer med erfaring i at gennemføre udviklings- og/eller humanitære projekter kan søge om at få U-landskalenderprojektet.

I første omgang skal organisationen indsende en interessetilkendegivelse. Interessetilkendegivelsen skal:
• max fylde fem A4-sider
• være Danida i hænde senest tirsdag den 7. februar 2017
• omfatte en beskrivelse af projektidéen og målet for aktiviteterne, herunder:
    - Målgruppe
    - Bæredygtighed
    - Forventet effekt
    - Samarbejde med lokale eller internationale partnere
    - Sikkerhedssituationen (er det muligt for film- og forfatterhold at rejse i området)
    - Idéer til formidlingsindsats
    - Foreløbigt budget

Projektaktiviteterne skal iværksættes fra begyndelsen af 2019. Varighed kan variere alt efter hvilken type projekt, der udvælges. 

Overskuddet fra salget af U-landskalenderen har i de seneste år ligget på 4-5 mio. kr., som er blevet suppleret med et tilsvarende beløb fra Danida, så budgetrammen vil være mellem 8 og 10 mio. kr.

Se tidligere års projekter her: http://2016.u-landskalender.dk/laerere/info/tidligere-u-landskalendere/

Hvad skal der til for at få u-landskalenderprojektet?
U-landskalenderprojektet er både et udviklingsprojekt og et kommunikationsprojekt. Netop fordi det er så eksponeret i kommunikationssammenhæng, er det væsentligt, at projektet kan forstås af og kommunikeres til målgrupper, der ikke har særlig kendskab til udviklingssamarbejdet; ligesom det er afgørende, at projektet i lokal sammenhæng er vedkommende og har udviklingsmæssig tyngde. Dertil kommer, at det har stor betydning, at effekten af projektet kan dokumenteres, og at projektet efter gennemførelse har skabt grundlaget for yderligere udvikling og fremskridt. 

Der vil ved udvælgelsen af projektet for 2018 blive lagt vægt på, at:
• projektet har god udviklingsmæssig substans, og at effekten af indsatsen kan dokumenteres
• projektets formål og titel er umiddelbart forståeligt for voksne danskere uden forudgående kendskab til udviklingssamarbejdet
• projektet kan kommunikeres, så det er forståeligt for danske børn og giver dem en vedkommende, interessant og gerne anderledes fortælling om børns hverdag i et udviklingsland, eller et nærområde – samtidig med at de forstår præcis hvordan, de støtter børnene ved at købe U-landskalenderen
• det praktisk og sikkerhedsmæssigt er muligt for film- og forfatterhold at rejse i landet. Se UMs rejsevejledninger her: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger

Vi ser gerne forslag til projekter, der finder sted i:
• Nuværende danske prioritetslande
• Tidligere prioritetslande og øvrige lande, hvor Danmark har udviklingspolitiske interesser
• Lande/områder, hvortil der gives nærområdebistand
.. dog kun, hvor besøgsrejserne kan gennemføres jf. ovenfor om sikkerhed.

Yderligere krav til projektet
Projektet skal have en selvstændig karakter – det vil sige, at det skal være afgrænset fra allerede eksisterende projekter. U-landskalenderprojektet kan godt være en forgrening eller en knopskydning på et allerede eksisterende projekt, eller det kan være et helt nyetableret projekt. Det afgørende er, at projektet indholdsmæssigt og økonomisk kan afgrænses som
”U-landskalenderprojektet”.
 
Da oplysningsindsatsen har stor vægt, kan der undtagelsesvist anvendes op til max. 10 pct. af projektbudgettet hertil, men det afhænger af organisationens præferencer og kapacitet på området.

Formidling om projektet og årets land
Kommunikationsaspekterne i forbindelse med Børnenes U-landskalender og selve projektet er som nævnt helt centrale. Både i markedsføringen, på låge-julekalenderen og i Danidas undervisningsmateriale indgår information om projektet, hvad overskuddet fra kalender-salget går til, og om forholdene i det land, hvor projektet finder sted. Den primære målgruppe for oplysningsarbejdet er danske børn i alderen 5-10 år; den sekundære er lærere og forældre.

Kommunikationsprojektet Børnenes U-landskalender justeres løbende, så det både indholds- og formmæssigt når målgrupperne bedst muligt. Det gælder aktiviteterne på DRs platforme, Danidas materiale til skolerne samt markedsføringen og salget af låge-kalenderen. Det er i den sammenhæng, kommunikation om organisationen og projektet, som kalenderoverskuddet går til, skal indgå. På den baggrund tilstræbes det, at den konkrete ide-udvikling til kommunikationsindsatsen sker i et samarbejde mellem parterne på et senere tidspunkt i processen, når aftalen om projektet er indgået. Derfor forventes det ikke, at organisationen formulerer meget detaljerede forslag og ideer til formidlingsindsats i interessetilkendegivelsen, men snarere skitserer overordnede ideer, og hvordan disse flugter med og understøtter de øvrige kommunikationsaktiviteter.

Forventningerne til organisationen i forbindelse med formidlingsindsatsen:
• Organisationen er indstillet på at samarbejde og koordinere tæt med DR og Danida i forbindelse med forberedelsen af DR’s u-landskalenderfilm og Danidas undervisningsmateriale. Arbejdet indebærer at bistå med at forberede rejser til projektlandet for hhv. filmhold og boghold og medvirke til, at begge hold får så gode vilkår som muligt i forhold til at formidle fra landet – herunder få kontakt til lokalbefolkning, filme og komme rundt i de relevante egne af landet. Der er tale om to eller tre separate rejser (afhængigt af hvor mange programformater, DR vælger at producere) af 2-3 ugers varighed, og de vil finde sted i løbet af første halvår 2018.
• Organisationen bidrager med kommunikationsaktiviteter før, under og efter projektets gennemførelse, således at den danske målgruppe undervejs og efter projektforløbet kan få indtryk af projektets betydning for de børn og det lokalsamfund, som indsatsen omhandler. Herunder fx bidrager med indhold til u-landkalender.dk.
• Organisationen tilrettelægger sin formidlingsindsats, så den bedst muligt supplerer de aktiviteter, Danida gennemfører. Disse består af et undervisningsmateriale til 1.-4. klassetrin og et tilhørende webunivers på u-landskalender.dk, der fungerer som den samlede webplatform for alle tre parter bag U-landskalenderen (organisationen, DR og Danida), samt en række presseaktiviteter med hovedvægt i perioden, hvor U-landskalenderen 2018 lanceres.
• De oplysningsaktiviteter, der vedrører perioden forud for projektstart skal forberedes, så de kan gennemføres op til og umiddelbart efter lanceringen af låge-kalenderen og undervisningsmaterialet i efteråret 2018.
• Organisationen følger fortsat projektet i de følgende fem år efter projektperiodens udløb og sender status m.m. om projektet til u-landskalender.dk en gang årligt. 

Tidsplan
Interessetilkendegivelsen skal indsendes elektronisk til Udenrigsministeriet (um@um.dk) med kopi til Kontoret for Humanitær indsats, Migration og Civilsamfund (hmc@um.dk) og Kontoret for Public Diplomacy, Kommunikation og Presse (kom@um.dk)og være ministeriet i hænde tirsdag den 7. februar 2017.

Kontoret for Humanitær indsats, Migration og Civilsamfund (HMC) vil herefter i samarbejde med kontoret for Public Diplomacy, Kommunikation og Presse (KOM) udvælge et eller flere af forslagene med henblik på, at organisationen/organisationerne udarbejder en egentlig projektansøgning. Denne ansøgning skal følge de generelle retningslinjer for støtte til civilsamfundsprojekter. Dog er kravet om, at udgifterne til oplysning højst må udgøre 2 pct. af projektudgifterne, fraveget som nævnt ovenfor. Den egentlige projektansøgning skal være Udenrigsministeriet i hænde fredag den 21. april 2017.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
HMC, Lena Hothes, lenhot@um.dk, tlf. 33 92 0531 (Projektansøgning)
KOM, Ditte Vagn Madsen, ditmad@um.dk, tlf. 33 92 00 55 (Formidlingsindsats)