Spring til indhold

Invitation til ansøgning om Børnenes U-landskalenderprojekt i 2016

09.12.2014  14:25
Hvor skal Børnenes U-landskalender hen i 2016? Har din organisation en god idé til et projekt for børn i et udviklingsland, så send os en interessetilkendegivelse.

Hvor skal Børnenes U-landskalender hen i 2016? Har din organisation en god idé til et projekt for børn i et udviklingsland, så send os en interessetilkendegivelse. Overskuddet fra salget af U-landskalenderen 2016 vil gå til det udvalgte projekt.

Hvad er Børnenes U-landskalender?
Børnenes U-landskalender er et samarbejde mellem DR og Danida om at støtte børn i udviklingslandene. Når danske børn eller deres forældre op til jul køber U-landskalenderen, går overskuddet fra salget til et projekt for børn i et udviklingsland, administreret af en dansk folkelig organisation.

DR producerer film fra landet, og Danida udgiver et undervisningsmateriale til indskolingen i tilknytning til u-landskalenderprojektet. Undervisningsmaterialet er centreret om en skønlitterær børnebog, som tager udgangspunkt i børneliv i årets land, samt om et omfattende webbaseret undervisningsunivers.

Fortællingen om temaet i u-landskalenderprojektet og organisationen bag bliver derved en del af kommunikationsindsatsen, idet det både indgår i DR-filmene, i undervisningsmaterialet og i markedsføringen af U-landskalenderen.

”Børnenes U-landskalender skal være hele Danmarks U-landskalender. Den er en tradition, børn i Danmark og deres forældre skal kende og se frem til. U-landskalenderen rummer både jul og global dannelse: I tiden op til jul deler vi gode fortællinger og giver gaver. Med U-landskalenderen giver vi også til børn i verdens fattige lande. Vi hører om deres liv, og vi lærer dem at kende.”

Se hjemmeside for dette års ulandskalender her

Hvem kan søge og hvordan?
Alle danske folkelige organisationer med erfaring i at gennemføre udviklingsprojekter kan søge om at få u-landskalenderprojektet.

 • I første omgang skal organisationen indsende en interessetilkendegivelse. Interessetilkendegivelsen skal:
  Max fylde fem A4-sider
 • Være Danida i hænde senest fredag den 23. januar 2015
 • Omfatte en beskrivelse af projektidéen og målet for aktiviteterne, herunder:
 • Samarbejde med lokale partnere
 • Målgruppe
 • Bæredygtighed
 • Forventet effekt
 • Idéer til formidlingsindsats
 • Foreløbigt budget

Projektaktiviteterne skal iværksættes i begyndelsen af 2017 og have en varighed på 3-4 år.
Overskuddet fra salget af U-landskalenderen har i de seneste år ligget på 4-5 mio. kr., som er blevet suppleret med et tilsvarende beløb fra Danida, så budgetrammen vil være mellem 8 og 10 mio. kr.

Se tidligere års landevalg og projekter her

Hvad skal der til for at få u-landskalenderprojektet?
U-landskalenderprojektet er både et udviklingsprojekt og et kommunikationsprojekt. Netop fordi det er så eksponeret i kommunikationssammenhæng, er det væsentligt, at projektet kan forstås af og kommunikeres til målgrupper, der ikke har særlig kendskab til udviklingsaktiviteter; ligesom det er afgørende, at projektet i lokal sammenhæng er vedkommende og har udviklingsmæssig tyngde. Dertil kommer, at det har stor betydning, at effekten af projektet kan dokumenteres, og at projektet efter gennemførelse har skabt grundlaget for yderligere udvikling og fremskridt. 

Der vil ved udvælgelsen af projektet for 2016 blive lagt vægt på, at:

 • projektet har god udviklingsmæssig substans, og at effekten af indsatsen kan dokumenteres
 • projektets formål og titel er umiddelbart forståeligt for voksne danskere uden forudgående kendskab til udviklingsområdet
 • projektet kan kommunikeres, så det er forståeligt for danske børn og giver dem en vedkommende, interessant og gerne anderledes fortælling om børns hverdag og muligheder i et udviklingsland – samtidig med at de
 • forstår præcis hvordan, de støtter børnene ved at købe U-landskalenderen
 • det praktisk og sikkerhedsmæssigt er muligt for film- og forfatterhold at rejse i landet. Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger her

Det vil blive vægtet positivt – men er ingen betingelse – at projektet:

 • finder sted i Latinamerika eller Afrika, da u-landskalenderprojektet i 2015 gennemføres i Nepal. 
 • i nogen udstrækning giver mulighed for at formidle historier, som bryder lidt med ”traditionelle fortællinger om fattige børn i udviklingslandene”
 • finder sted i et af Danidas prioritetslande - dog kun, hvor besøgsrejserne kan gennemføres jf. ovenfor om sikkerhed.

Yderligere krav til projektet:
Indholdsmæssigt skal projektet leve op til kravene i Civilsamfundspolitikken. Læs mere her.

Projektet skal have en selvstændig karakter – det vil sige, at det skal være afgrænset fra allerede eksisterende projekter. U-landskalenderprojektet kan godt være en forgrening eller en knopskydning på et allerede eksisterende projekt, eller det kan være et helt nyetableret projekt. Det afgørende er, at projektet indholdsmæssigt og økonomisk kan afgrænses som
”U-landskalenderprojektet”.

Da oplysningsindsatsen har stor vægt, kan der undtagelsesvist anvendes op til max. 10 pct. af projektbudgettet hertil. Dette er dog ikke en nødvendighed, men afhænger af organisationens præferencer og kapacitet på området.

Formidling om projektet og årets land
Kommunikationsaspekterne i forbindelse med Børnenes U-landskalender og selve udviklingsprojektet er som nævnt helt centrale. Både i markedsføringen og som et element i selve låge-kalenderen-pakken og i Danidas undervisningsmateriale indgår information om projektet, hvad overskuddet fra kalender-salget går til, og om forholdene i det land, hvor projektet finder sted. Den primære målgruppe for oplysningsarbejdet er danske børn i alderen 5-10 år; den sekundære er lærere og forældre.

Kommunikationsprojektet Børnenes U-landskalender justeres løbende, så det både indholds- og formmæssigt når målgrupperne bedst muligt. Det gælder aktiviteterne på DR's platforme, Danidas materiale til skolerne samt markedsføringen og salget af låge-kalenderen. Det er i den sammenhæng, kommunikation om organisationen og udviklingsprojektet, som kalenderoverskuddet går til, skal indgå. På den baggrund tilstræbes det, at den konkrete ide-udvikling til kommunikationsindsatsen sker i et samarbejde mellem parterne på et senere tidspunkt i processen, når aftalen om projektet er indgået. Derfor forventes det ikke, at organisationen formulerer meget konkrete/detaljerede forslag og ideer til formidlingsindsats i interessetilkendegivelsen, men snarere skitserer overordnede ideer, og hvordan disse flugter med og understøtter de øvrige kommunikationsaktiviteter.

I den forbindelse lægges der vægt på:

 • hvordan der kan skabes øget dokumentation og synlighed af effekten af organisationens udviklingsprojekt, således at den danske målgruppe undervejs og efter projektforløbet kan få indtryk af projektets betydning for de børn og det lokalsamfund, som indsatsen omhandler?
 • at der er sammenhæng mellem kommunikationsaktiviteterne, således at de understøtter og befrugter hinanden

Forventningerne til organisationen i forbindelse med formidlingsindsatsen:

 • Organisationen er indstillet på at samarbejde med DR og Danida i forbindelse med forberedelsen af DR’s u-landskalenderfilm og Danidas undervisningsmateriale. Arbejdet indebærer at bistå med at forberede og arrangere rejser for hhv. filmhold og boghold og medvirke til, at begge hold får så gode vilkår som muligt i forhold til at formidle fra landet – herunder få kontakt til lokalbefolkning, filme og komme rundt i de relevante egne af landet. Der er tale om to separate rejser af 2-3 ugers varighed, og de vil finde sted i løbet af de fire første måneder i 2016.
 • Organisationen fortæller om det projekt, som får overskuddet fra salget af U-landskalenderen.
 • Organisationen bidrager med kommunikationsaktiviteter forud for, under og efter projektets gennemførelse 
 • Organisationen tilrettelægger sin formidlingsindsats, så den bedst muligt supplerer de aktiviteter, Danida gennemfører. Disse består af et undervisningsmateriale til 1.-4. klassetrin og et tilhørende webunivers på u-landskalender.dk, der fungerer som den samlede webplatform for alle tre parter bag U-landskalenderen (organisationen, DR og Danida), samt en række presseaktiviteter med hovedvægt i perioden, hvor U-landskalenderen 2016 lanceres.
 • De oplysningsaktiviteter, der vedrører perioden forud for projektstart skal forberedes, så de kan gennemføres op til og umiddelbart efter lanceringen af låge-kalenderen og undervisningsmaterialet i efteråret 2016. 
 • Organisationen bidrager med kommunikationsaktiviteter til f.eks. U-landskalender.dk om effekten af u-landskalenderprojektet. Det kan være midtvejs i projektperioden eller hen mod slutningen: Hvad har indsatsen betydet for de børn, u-landskalenderprojektet skulle støtte? (jf. ovenstående om øget dokumentation og synlighed af resultater).
 • Organisationen følger fortsat projektet i de følgende fem år efter projektperiodens udløb og sender status m.m. om projektet til u-landskalender.dk en gang årligt. 

Tidsplan
Interessetilkendegivelsen skal indsendes elektronisk til Udenrigsministeriet (um@um.dk) med kopi til Kontoret for Humanitær Bistand, Civilsamfund og Personel (hcp@um.dk) og Kontoret for Public Diplomacy, Kommunikation og Presse (pkp@um.dk) og være ministeriet i hænde fredag den 23. januar 2015.

Kontoret for Humanitær Bistand, Civilsamfund og Personel (HCP) vil herefter i samarbejde med kontoret for Public Diplomacy, Kommunikation og Presse (PKP) udvælge en eller flere af forslagene med henblik på, at organisationen/organisationerne udarbejder en egentlig projektansøgning. Denne ansøgning skal følge de generelle retningslinjer for støtte til civilsamfundsprojekter. Dog er kravet om, at udgifterne til oplysning højst må udgøre 2 pct. af projektudgifterne, fraveget som nævnt ovenfor. Den egentlige projektansøgning skal være Udenrigsministeriet i hænde den fredag den 17. april 2015.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Grethe Dittmer, kontoret for Humanitær indsats, civilsamfund og personelbistand, gredit@um.dk, tlf. 33 92 03 34 (Projektansøgning)
Mikael Kristensen, kontoret for Public diplomacy, kommunikation og presse, mikkri@um.dk, tlf. 33 92 09 15 (Formidlingsindsats)