Spring til indhold

Den private sektors organisationer skaber bedre muligheder for virksomheder i Ghana

22.12.2014  16:25
Ny evaluering af Business Sector Advocacy Challenge Fund (BUSAC) i Ghana som Danida har støttet som en del af erhvervssektorprogrammet siden 2004.

Manglende regulering, dårlig infrastruktur og uigennemsigtige markeder er ofte begrænsende for den private sektors vækstmuligheder i Afrika. Danida har siden 2004 støttet en række små og mellemstore privatsektororganisationer i deres bestræbelser på at forbedre forretningsbetingelserne for deres medlemmer gennem Business Sector Advocacy Challenge Fund (BUSAC) i Ghana.

En ny evaluering viser, at BUSAC har været et effektivt redskab til at styrke privatsektororganisationers fortalervirksomhed. BUSACs støtte til at ændre rammebetingelser for den private sektor i Ghana gennem bl.a. brancheorganisationer og producentgrupper har været særdeles relevant i forhold til både den ghanesiske regerings og Danidas politiske målsætninger.

BUSAC har haft en positiv indflydelse på de mange små privatsektororganisationers evne til at drive fortalervirksomhed og der er mange eksempler på positive effekter af støtten, især på lokalt niveau. Alligevel har evalueringen vanskeligt ved at påvise en direkte sammenhæng mellem BUSACs projekter og øget vækst og beskæftigelse gennem forbedring i det overordnede rammeværk for den private sektor i Ghana.

Det skyldes dels, at det metodisk er vanskeligt at påvise, hvordan fortalervirksomhed påvirker politiske beslutningsprocesser, dels at sammenhængen mellem programmets overordnede målsætninger og programmets aktiviteter ikke har været tilstrækkeligt tydelig fra starten.

Danida har støttet Business Sector Advocacy Challenge Fund (BUSAC) i Ghana som en del af erhvervssektorprogrammet siden 2004. Anden fase af programmet afsluttes i 2015. BUSAC har støttet fortalervirksomhed med det formål at forbedre rammebetingelserne for den private sektor i Ghana.

Gennem støtte til konkrete projekter baseret på ansøgninger fra den private sektors egne organisationer er konkrete problemer blevet dokumenteret overfor myndigheder og offentligheden. I alt er der ydet støtte til over 750 projekter i perioden 2004-2014, og det samlede budget har været ca. USD 35 mio. (ca. DKK 210 mio.).

Heraf har Danmark ydet ca. USD 21 mio. mens Storbritannien, USA og EU har bidraget med resten. Danida har udliciteret administrationen af fonden til COWI A/S. Evalueringen af BUSAC blev foretaget af det britiske konsulentfirma Oxford Policy Management i perioden fra april til oktober 2014.

Eksempler på støtte
Regulering af mikro-finans: De såkaldte Susu-indsamlere i Ghana er et af de længst fungerende systemer for mikro-finansiering i Afrika. Susu-indsamlere er organiseret i ’Ghana Cooperative Susu Collectors’ Association’, som bl.a. arbejder for at forbedre kontrollen og tilliden til dette uformelle system for opsparing. Med hjælp fra BUSAC lykkedes det foreningen at opnå en regulering og et mandat fra Ghanas nationalbank til at registrere og overvåge Susu indsamlerne samt indstille dem til en certificeringsordning gennem nationalbanken.

Forbedret afsætning af landbrugsprodukter: Som i resten af Vestafrika forarbejder småbønder i det nordlige Ghana rodfrugten kassava til et produkt som kan opbevares i længere tid under betegnelsen gari. ’Northern Volta Gari Processors Association’ har 1120 medlemmer hvoraf 895 er kvinder. Adgangen til markedet er afgørende for at kunne sikre en stabil indtægt fra gari-produktionen. Gennem støtte fra BUSAC lavede foreningen en kampagne overfor myndighederne som skulle sikre at de vigtigste grusveje til markedet blev vedligeholdt efter hver regntid. Herved lykkedes det at opnå en skriftlig aftale om årlig rehabilitering af de vigtigste lokalveje i området.

Regulering af lægelaboratorier:  APRIMEL er en forening af private lægelaboratorier med 155 medlemmer. Med hjælp fra BUSAC har foreningen fået gennemført en regulering af området, idet Ghanas parlament i marts 2013 vedtog en lov der regulerer disse laboratorier og anden beslægtet lægelig praksis med det formål at forbedre kvaliteten og slå ned på laboratorier, der ikke levede op til almindelig standard. Dette har bl.a. medført, at Ghanas offentlige sygesikring er begyndt at anvende de private lægelaboratorier i stor stil. Evalueringen og et dansk resumé, der indeholder Danidas kommentarer til evalueringen, kan downloades på evaluering.um.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Sus Ulbæk, chef for Danidas Evalueringskontor, tlf. 33 92 18 39, mail: susulb@um.dk